Teferi, Mage of Zhalfir / Téfeiri, mage de Zhalfir
Teferi, Mage of Zhalfir - Iconic Masters
2017
Teferi, Mage of Zhalfir - From the Vault : Legends
2011
Teferi, Mage of Zhalfir - Time Spiral
2006