Inferno Titan / Titan de la fournaise
Inferno Titan - Commander Anthology Volume II
2018
Inferno Titan - Archenemy: Nicol Bolas decks
2017
Inferno Titan - Commander 2015
2015
Inferno Titan - Commander 2013
2013
Inferno Titan - Magic 2012
2011
Inferno Titan - Magic 2011
2010